ફેક્ટરી ટૂર

ફેક્ટરી બાહ્ય દૃશ્ય

એવર ગ્લોરી ફેક્ટરી
Fujian-Ever-Glory-Fixtures

ફેક્ટરી પર્યાવરણ

aઝિયામેન શહેરમાં સુવિધા

ફેક્ટરી-એ-1
ફેક્ટરી-a-2
ફેક્ટરી-a-3
ફેક્ટરી-a-4
ફેક્ટરી-a-5
ફેક્ટરી-a-6
ફેક્ટરી-a-7
ફેક્ટરી-a-8
ફેક્ટરી-a-9

bZhangzhou ખાતે સુવિધા

ફેક્ટરી-બી-1
ફેક્ટરી-બી-2
ફેક્ટરી-બી-3
ફેક્ટરી-બી-4
ફેક્ટરી-બી-5
ફેક્ટરી-બી-6
ફેક્ટરી-બી-7
ફેક્ટરી-બી-8
ફેક્ટરી-બી-9